Champignons

Verduurzaming in de veehouderij samen met Fancom

Voor de Nederlandse varkens- en pluimveehouderijen heeft verdere verduurzaming een hoge prioriteit. Het streven is een duurzame veehouderij met draagvlak in de samenleving. Centraal in die verduurzaming staan onderwerpen als dierenwelzijn, diergezondheid, en volksgezondheid en milieu. Maar ook stakeholder management (de maatschappelijke en landschappelijke inpassing) heeft volop de aandacht.

De branche werkt continue aan verduurzaming. Deelnemers komen uit de vleessector, de veehouders, de diervoederbranche, maar ook de overheid en maatschappelijke organisaties zijn betrokken. Het gezamenlijke doel is een toonaangevende, integraal duurzame veehouderij die concurrerend produceert, met respect voor mens, dier, milieu en omgeving. 

Conflicterende doelstellingen

De uitdaging is groot zeker omdat een aantal doelstelingen met elkaar conflicteren. Diervriendelijke huisvestingsystemen leiden bijvoorbeeld tot een grotere CO2-voetafdruk per kg product. Ofwel, meer beweging is goed voor het dier, maar heeft als keerzijde een hoger voerverbruik. Ingeval van eieren is de CO2-voetafdruk van eieren van scharrelhennen en hennen met vrije uitloop respectievelijk 12 en 13 procent hoger dan die van kooi-eieren. Van biologische eieren is de voetafdruk 37 procent hoger. (bron: ABN Amro)

Impact van voer op duurzaamheid is groot

Het gebruikte voer heeft de grootste impact op de totale CO2-voetafdruk. Tot en met levering af boerderij wordt tot meer dan 80 procent van de uitstoot veroorzaakt door het voer. De sleutel tot verlaging van de CO2-voetafdruk ligt derhalve in belangrijke mate bij het voer en de daarvoor gebruikte grondstoffen. Het is dus zaak de balans te vinden tussen de impact op milieu in relatie tot de voederwaarde. Het gaat niet zozeer om de kilo’s voer die worden gebruikt maar om de energie, eiwitten (aminozuren), mineralen en vitaminen die voor de dieren beschikbaar komen waarbij voer met een lage CO2-voetafdruk per kg verteerbaar eiwit of energie juist ongunstig uit kan pakken.

De eisen die worden gesteld aan diervoeders leiden tot hogere prijzen. Meer verteerbare energie leidt tot een duurder voer. Dit geldt ook voor de eis om de CO2-voetafdruk verlagen. Deze eis leidt veelal tot vervanging van soja en sojaschroot door andere eiwitrijke grondstoffen zoals zonnepitschroot of raapzaadschroot. (bron: ABN Amro)

Stakeholder management

De discussie over megastallen maakt duidelijk dat de maatschappelijke inpassing niet altijd even soepel verloopt. Het aantal rechtzaken over overlast door geur en geluid van stallen is talrijk. Ook zijn er verschillende actiegroepen gericht op het belemmeren van de groei van het aantal megastallen. 

Megastal of niet, de steeds verdergaande huisbebouwing van (voorheen) bos- of landbouwgrond maakt het noodzakelijk dat stallen en omwonenden rekening houde met elkaars werk- en leefgenot. 

Duurzaamheid van systemen

Naast de effecten van de veehouderij op mens, dier, milieu en omgeving betekent de wens naar duurzaamheid ook dat men langdurig zonder probleem gebruik kan maken van de aangeschafte producten. De investeringen zijn behoorlijk en storingen zijn prijzig dus kwaliteit van materiaal is van vitaal belang. 

Green sliding.jpg

Klimaat

De componenten die het klimaat vormen in een stal hebben overduidelijk een impact op de duurzaamheid van een stal. Fancom is trendsetter in het zuinig omgaan met schaarse resources. Zo is een groot deel van de ventilatoren uitgerust met een intelligente motor die zich automatisch aanpast aan de benodigde hoeveelheid ventilatie en dus geen electriciteit verbruikt wanneer dit niet nodig is. De onderlinge afstemming van de apparatuur door klimaatcomputers voorkomt dat verspilling plaats vindt, zoals bijvoorbeeld verlichting ’s nachts en tegelijkertijd verwarmen en koelen. De luchtinlaten en -uitlaten garanderen een minimale ventilatie waardoor verse lucht is gegarandeerd maar geen te koude lucht binnenkomt wat weer verwarmd moet worden.

Lees hier meer over onze klimaatsystemen

FAROTEK-DISPENSOR.jpg

Voersystemen

Net als klimaatbeheersing kan het voersysteem concreet bijdragen aan de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen. Zoals eerder aangegeven speelt voer een zeer belangrijke rol in de hoeveelheid uitstoot. De CO2 voetprint kan beperken door ervoor te zorgen dat elk dier het juiste voer in de juiste hoeveelheid ontvangt. Oudere dieren hebben geen voer nodig met een zo hoog eiwitgehalte als jonge dieren. Zeker in de hoeveelheden die oudere dieren nuttigen is dat minder milieubelastend.

Daarnaast is het belangrijk om verspilling van voer tegen te gaan. Pas voeren zodra het dier zich aanbiedt, en dan in kleine porties, garandeert vers voer en voorkomt verspilling. De voercomputers van Fancom kunnen hieraan een grote bijdrage leveren.

Lees hier meer over onze voersystemen

Lumina.jpg

Monitoring

Voor Fancom zijn deze ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid een uitdaging om met moderne technologie een diervriendelijke vleesproductie mogelijk te maken. We stellen het individuele dier centraal en gebruiken - naast onze klimaat- en voersystemen - nieuwe sensortechnieken om zoveel mogelijk informatie uit de stal te krijgen. Het dier vertelt ons hoe het zich voelt en we grijpen alleen in als het anders loopt dan gepland. Zo maken wij duurzaamheid meetbaar en de boer kan laten zien hoe goed hij geboerd heeft.

Lees hier meer over monitoring

Totale stalautomatisering ook inzetten in uw bedrijf?

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op

Op zoek naar superieure stalomstandigheden?

Neem contact met ons op, samen bouwen we aan jouw toekomstbestendige stal.