Vleeskippen

Lagere kosten door efficiënt stal management

Het bereiken van het beste technische resultaat is niet realiseerbaar zonder kosten te maken, denk aan transportkosten, kosten van uitval, gezondheidszorg, varkensheffingen, elektriciteit, verwarming, eventuele bodembedekking en water. De grootste kostenpost is echter voer. De voerkosten kunnen 70% van het totale kostenplaatje vertegenwoordigen en zijn daarom voor een agrarisch ondernemer van groot belang. De prijs van het voer en de benodigde hoeveelheid bepalen voor een groot gedeelte de rentabiliteit van het bedrijf. 

Om een gezonde marge te realiseren op de verkoop van varkens, kippen, paddestoelen of eieren is het noodzakelijk om scherp op het kostenplaatje te letten. De verkoopprijs heb je immers vaak niet zelf in de hand, de benodigde kosten echter een stuk beter. En dan vooral het efficiënter omgaan met de resources zonder af te doen aan de kwaliteit (en volume) van het af te leveren eindproduct. Deze focus op efficiëntie is extra noodzakelijk wanneer de prijs van energie en voer zo stijgen zoals nu.

Een aantal punten om op te letten:

De voerconversie 

De voerconversie is het aantal verbruikte kilogrammen voer per kilogram groei. Er is sprake van een netto en een bruto verbruik waarbij bruto voerverbruik inclusief verspilling van voer is. In geval van vleesvarkens of vleeskippen vind je het aantal kilogrammen groei door het eindgewicht te verminderen met het begingewicht. Met behulp van de berekende voerconversie en de voerprijs zijn op een eenvoudige manier de voerkosten per afgeleverd dier te berekenen. Voor de boer is dit een van de belangrijkste kengetallen. 

Om de optimale conversie te realiseren is één randvoorwaarde noodzakelijk; het voorkomen van stilstand als gevolg van technische mankementen. 

De voerprijs

De diversiteit in soorten voer is groot, hetzelfde geldt voor de bijbehorende prijs. Een dier heeft gedurende zijn leven ook in elke fase ander voer nodig. Biggenvoer is bijvoorbeeld veel duurder dan zeugenvoer vanwege de broodnodige hoge hoeveelheid (melk)eiwit. Een zeug heeft uiteraard een veel grotere hoeveelheid voer nodig. Een zeug voeren met voer dat gericht is op de ontwikkeling van biggen is derhalve onnodig duur.

Het voerprijs laat de laatste tijd ook een stijgende trend zien, het wordt dus steeds belangrijker om de investering in voer optimaal te laten renderen in het best mogelijke technische resultaat en onnodige verspilling tegen te gaan. 

De verspilling

Naast het verbeteren van onder andere de voerconversie, is het ook goed om scherp te zijn om de verspilling van kostbare resources zoals voer. Verspilling heeft een direct negatieve impact op de voerconversie. Verspilling vindt niet alleen plaats bij voer, nog meer voer betekent niet direct meer groei, maar natuurlijk ook bij bijvoorbeeld energie en water. Zorg er dus voor dat de afstemming tussen de aanwezige apparatuur optimaal is en dat de instellingen rekening houden met het buitenklimaat. 

Verspilling kost geld maar het betalen van boetes vanwege het niet nakomen van de wettelijke verplichtingen is misschien nog wel de zuurste verspilling. Eigenlijk valt dat samen met de eerdergenoemde vorm van verspilling.

Wettelijke verplichtingen

Vanuit de overheid worden er steeds meer voorschriften opgelegd waar de veehouderij zich aan moet houden op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn (bijvoorbeeld de Beter Leven standaard). Daarnaast wordt er steeds strenger gekeken naar de impact van het bedrijf op de nabije omgeving. Maatregelen om overlast door stank of geluid te verminderen brengen extra kosten met zich mee.

Zowel dierenwelzijn als milieu zijn echter bepalend om de sector op termijn levensvatbaar te houden. Dat vraagt om een innovatieve benadering waarbij de extra inspanningen en kosten eerlijk over de keten worden verdeeld. Dit vereist dat de markt betaalt voor zorgvuldig en duurzaam geproduceerd voedsel zodat de sector aantrekkelijk blijft voor volgende generaties. True Pricing zal hier in de toekomst naar verwachting een grotere rol spelen. Deze methode leidt tot transparantie en inzicht in de werkelijke kosten van producten zodat consumenten een meer bewuste keuze kunnen maken en inkopers hier met hun aanbod voor diverse markten op in kunnen spelen.

Ook meer voerkosten besparen met stalautomatisering?

Download onze whitepaper

Whitepaper feed costs.jpg
Green sliding.jpg

Klimaat

Het stalklimaat heeft een directe invloed op het welzijn van de dieren en dus ook direct op de voerconversie. Als het klimaat voor de dieren in hun thermoneutrale zone blijft en daardoor de gevoelstemperatuur goed is, is de voeropname optimaal en de verspilling veel minder. Koude leidt tot meer voeropname maar dat leidt niet tot betere groeiprestatie omdat de energie door het dier moet worden gebruikt om warm te blijven. Oftwel, verspilling van voer.

Fancom is in staat de producten zo op elkaar af te stemmen dat het stalklimaat optimaal is, er geen verspilling van resources als energie en water is, en de dieren een constante thermoneutrale zone ervaren. Dit leidt tot de hoogst mogelijke voerconversie. 

Lees hier meer over klimaatsystemen

FAROTEK-DISPENSOR.jpg

Voersystemen

Gezien de hoge prijzen van voer is het noodzakelijk om het juiste voer in de juiste hoeveelheid op het juiste tijdstip bij het juiste dier aan te bieden. Fancom heeft verschillende voersystemen waarbij de voerconsumptie zelfs op het individuele dier afgestemd kan worden. In de meeste gevallen wordt het pas aangeboden als het dier erom vraagt en aangezien het in kleine porties wordt gepresenteerd is de verspilling minimaal.

Fancom helpt met het instellen van de regelaars zodat de voersystemen automatisch leveren wat van ze verwacht kan worden. Een optimale voerconversie tegen de laagst mogelijke kosten. 

Lees hier meer over voersystemen

Lumina.jpg

Monitoring

Om grip te krijgen op de productiekosten op het agrarisch bedrijf is het belangrijk om inzicht te hebben alle processen in de stal. De geautomatiseerde processen in uw stal vormen een waardevolle bron van informatie over de omgeving van de dieren, over de voer- en wateropname en over hun gedrag.  Door deze informatie automatisch te verzamelen en te analyseren levert dit waardevolle stuurinformatie voor een efficiënte bedrijfsvoering.

Lees hier meer over monitoring

Totale stalautomatisering ook inzetten in uw bedrijf?

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op

Op zoek naar superieure stalomstandigheden?

Neem contact met ons op, samen bouwen we aan jouw toekomstbestendige stal.