Disclaimer

Lees meer

Fancom B.V. is een dochteronderneming van CTB, Inc.
CTB, Inc. is een toonaangevende wereldwijde ontwerper, fabrikant en distributeur van systemen en oplossingen voor de pluimvee-, varkens-, eieren- en graansector.

Privacybeleid

Laatst herzien op: 27 november 2017

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De invoering van de AVG heeft tot gevolg dat vanaf 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie.

De AVG heeft tot doel de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen en legt vast hoe organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder het begrip persoonsgegevens valt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon. Deze informatie dient direct of indirect (door middel van herleiding) te kunnen leiden tot identificatie van een natuurlijk persoon. De AVG deelt persoonsgegevens op in twee groepen:

Gewone persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • BSN-nummer
 • E-mailadres
 • Kentekengegevens
 • IP-adres

Bijzondere persoonsgegevens:

 • Ras
 • Godsdienst
 • Seksuele leven
 • Politieke opvatting
 • Gezondheid
 • Lidmaatschap van een vakvereniging
 • Strafrechtelijk gedrag
 • Genetische gegevens
 • Biometrische gegevens

Fancom zal u nooit vragen om bijzondere persoonsgegevens en verwerkt derhalve ook geen bijzondere persoonsgegevens.

Wat wordt verstaan onder verwerking persoonsgegevens?

Volgens art. 4 lid 2 van de AVG is het verwerken van persoonsgegevens: Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen etc. Het begrip verwerken is erg ruim en schaart alle handelingen onder zich van het verzamelen van gegevens tot en met het vernietigen van gegevens.

Hoe verzamelt Fancom persoonsgegevens?

Fancom verzamelt nooit persoonsgegevens zonder uw toestemming.

Fancom verkrijgt uw gegevens door het achterlaten van informatie in formulieren, het plaatsen van cookies of via direct contact met u.

Fancom legt conform de AVG alleen relevante gegevens vast, inclusief de wijze waarop deze gegevens verkregen zijn en hoe u toestemming hebt gegeven voor het vastleggen van uw gegevens door Fancom.

Fancom verstrekt uw gegevens nooit aan derden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt of tenzij de wet bepaalt dat Fancom hiertoe verplicht is.

Cookies

De website van Fancom maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en alleen herkend wordt door de server die de cookie opslaat.

Er zijn drie soorten cookies te onderscheiden:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website beter te laten functioneren. Een voorbeeld van een functionele cookie is een cookie die onthoudt wat er in het winkelmandje is gestopt.
 • Analytische cookies: analytische cookies zorgen ervoor dat tools als Google Analytics de website kunnen monitoren en geven de eigenaar van de website inzage in informatie als hoeveel bezoekers de website heeft, welke pagina’s bezocht worden en via welke kanalen bezoekers op de website komen. Deze cookies geven geen informatie die naar u kunnen leiden.
 • Tracking cookies: dit zijn cookies die het individuele gedrag van een bezoeker tracken en hierbij een profiel opstelt van de bezoeker.

Het plaatsen van een functionele cookie dient uitsluitend om de website optimaal te kunnen tonen aan u en u hoeft hiervoor geen toestemming te verlenen aan Fancom.

Voor de overige twee soorten cookies dient u wel toestemming te verlenen aan Fancom. Dit kunt u doen door de cookiemelding te accepteren. Doet u dit niet, dan zal Fancom geen analytische en tracking cookies plaatsen.

Hoe gaat Fancom om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden nauwkeurig en veilig vastgelegd door Fancom. Dit houdt in dat gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daartoe bevoegd zijn en voor wie het noodzakelijk is uw gegevens in te zien.

Uw gegevens worden door Fancom niet gebruikt voor doeleinden waarvoor u geen uitdrukkelijke toestemming verleend hebt en worden niet verstrekt aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming of zonder dat de wet of de handhaving daarvan Fancom daartoe verplicht.

U heeft ten alle tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens zoals deze zijn vastgelegd bij Fancom. U kunt hiervoor een verzoek indienen via fancom@fancom.com.

Met welk doel verzamelt Fancom persoonsgegevens?

Fancom verzamelt en slaat informatie op van relaties om de relaties te kunnen onderhouden.

Fancom verzamelt en slaat informatie op van beoogde relaties om deze van dienst te kunnen zijn in verzoeken die kunnen leiden tot het aangaan van een relatie.

Fancom gebruikt uw gegevens dus om de relatie actief te kunnen onderhouden en te kunnen voldoen aan uw verzoeken. Verder worden de gegevens gebruikt om u passende informatie te kunnen sturen.

Toestemming en bezwaar

Conform de regels zoals vastgelegd in de AVG slaat Fancom alleen relevante en toegestane informatie op, voor de duur die noodzakelijk is en met uw verleende toestemming.

Wilt u bezwaar maken tegen de vastlegging van uw persoonsgegevens, inzage verkrijgen in uw persoonsgegevens zoals vastgelegd bij Fancom of uw verleende toestemming intrekken? Neem dan contact op met Fancom via fancom@fancom.com.

Meer over de AVG leest u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

Disclaimers voor andere links naar derden

Fancom B.V. biedt links naar websites aan als service voor haar klanten en andere gebruikers van haar website. Het feit dat links naar sites van externe organisaties worden aangeboden betekent niet dat Fancom B.V. en CTB Inc. het eens zijn met de desbetreffende organisatie of deze ondersteunen. Fancom B.V. en CTB, Inc. wijzen alle verantwoordelijkheid af voor materiaal dat op andere websites is geplaatst, zijn niet verantwoordelijk voor het niet werken van links en kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving een link verwijderen. Fancom B.V. en CTB behouden zich het recht voor een aanvraag voor het plaatsen van een externe link af te wijzen.

Disclaimer voor sites van CTB

Omdat de aard van het internet het mogelijk maakt links van de ene site naar een andere te maken zonder dat de host van de site hiervan op de hoogte is, kan CTB Inc. geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud van websites die met een hyperlink naar de website van CTB of naar de websites van businessunits van CTB verwijzen. Na een desbetreffend schriftelijk verzoek zal CTB echter onderzoek doen naar links naar haar website en trachten te bepalen of deze ongepast zijn of in strijd zijn met CTB’s beleid, filosofie, doelstellingen en/of missie. In dergelijke gevallen zal CTB trachten de link te laten verwijderen. Meldingen van ongepaste links dienen schriftelijk te worden ingediend bij CTB General Counsel, P.O. Box 2000, Milford, IN 46542-2000.

Voorwaarden voor derden om een link te plaatsen naar sites van CTB

Links naar de website van CTB of naar de websites van haar businessunits mogen onder de volgende voorwaarden gemaakt worden:

 • Links mogen niet dusdanig worden gebruikt dat dit CTB of haar producten of diensten in diskrediet brengt.
 • Links mogen niet de indruk wekken dat CTB de sponsor van de link of de desbetreffende producten of diensten onderschrijft.
 • Links mogen niet dusdanig worden gebruikt dat er een verkeerde voorstelling wordt gegeven van de relatie tussen de sponsor van de link en CTB.
 • Er mogen geen links naar de site van CTB worden gemaakt vanaf sites die inhoud bevatten die niet voor alle leeftijden geschikt is of die gezien kan worden als smakeloos, beledigend, controversieel en/of die op enige andere wijze in strijd is met enig CTB-beleid.
 • Het gebruik van links is op eigen risico van de gebruiker. CTB doet geen uitspraken en biedt geen garanties betreffende haar websites en heeft geen verplichting tot het onderhouden van de sites van CTB, het aanbieden of actueel houden van de inhoud ervan of het anderszins ondersteunen van links naar een site van CTB.
  CTB Website-richtlijnen VERSIE 1.4  (jan. 6, 2006)

Neem contact met ons op

Op zoek naar superieure stalomstandigheden?

Neem contact met ons op, samen bouwen we aan jouw toekomstbestendige stal.