Dierenwelzijn staat hoog in het vaandel bij de boer

Lees meer

Onze veehouders staan dag en nacht klaar voor de verzorging van hun dieren. Ze weten als geen ander dat ze baat hebben bij gezonde dieren en hebben dierenwelzijn en de kwaliteit van het leven voor hun dieren dan ook hoog in het vaandel staan. Niet alleen omdat gezonde dieren beter presteren maar ook omdat de normen voor dierenwelzijn steeds vaker opgelegd worden vanuit de overheid en belangenorganisaties. Dankzij de inzet van onze boeren voldoen wij in Nederland aan de hoogste dierenwelzijnsnormen ter wereld. Vaak gaan onze boeren zelfs een stap verder en werken ze ook aan bovenwettelijke eisen die via marktconcepten of kwaliteitssystemen worden opgelegd.

Wat is dierenwelzijn

Eén eenduidige wetenschappelijke definitie wat dierenwelzijn is, bestaat niet. Welzijn houdt onder andere in dat dieren gezond zijn en dat tegemoet wordt gekomen aan hun natuurlijke behoeften. Dierenwelzijn wordt vaak omschreven aan de hand van de zogenaamde 'vijf Vrijheden' (Brambell 1965): 

  • Dieren zijn vrij van honger en dorst. Ze hebben gemakkelijk toegang tot vers water en een voer van voldoende kwaliteit;
  • Dieren zijn vrij van ongemak. Ze hebben een geschikte leefomgeving inclusief onderdak en een comfortabele rustplaats;
  • Dieren zijn vrij van pijn, verwonding en ziekte. Er is sprake van preventie en een snelle diagnose en behandeling;
  • Dieren zijn vrij van angst en stress. Er wordt gezorgd voor voorwaarden en behandelingen die geestelijk lijden voorkomen;
  • Dieren zijn vrij om normaal gedrag te vertonen. Ze hebben voldoende ruimte, goede voorzieningen en gezelschap van soortgenoten.
weegschaal-vleeskuikens.jpeg

Waarom is dierenwelzijn belangrijk 

Goed dierenwelzijn is cruciaal voor een efficiënte productie van vlees en eieren. Alleen dieren die zich goed voelen presteren optimaal. Dieren die ziek zijn en niet lekker in hun vel zitten eten minder en hun groei of productie blijft achter en er is meer uitval. Verveling en stress veroorzaakt afwijkend gedrag en klachten. Dat uit zich onder andere in verenpikken bij kippen en staartbijten bij varkens.

Slechtere technische resultaten kan grote financiële gevolgen hebben. Niet alleen blijft de opbrengst achter maar de extra kosten bij zieke dieren kunnen behoorlijk oplopen. Denk alleen al aan de extra kosten voor medicijnen, veearts en extra voerkosten voor het herstel van zieke dieren. Dat zien we terug in het uiteindelijke bedrijfsresultaat. 

Daarnaast is transparantie richting maatschappij en consument een belangrijk uitgangspunt bij het verbeteren van dierenwelzijn. Dierenwelzijn is belangrijk voor de consument: de kwaliteit van de levensmiddelen wordt niet alleen bepaald door de veiligheid van het eindproduct, maar de consument wil ook zekerheden over het welzijn van de dieren die het voedsel produceren. 

Hoe kan totale stalautomatisering bijdragen aan dierenwelzijn

Verbeterde huisvestingsystemen, het algemene gezondheidsniveau, genetische trends, de veterinaire begeleiding en een betere hygiëne hebben bijgedragen aan een hoger niveau van dierenwelzijn in de veehouderijsector. Maar ook systemen voor totale stalautomatisering dragen hun steentje bij. Een automatisch voersysteem zorgt dat alle dieren op het juiste moment hun portie voer krijgen in de juiste samenstelling. Nauwkeurig afgestemd op de behoefte van het individuele dier met als gevolg dat dieren beter groeien en minder ziek zijn.

Ook een goed geregeld klimaat bevordert het welzijn van de dieren. De temperatuur in de stal blijft binnen de comfortzone van de dieren en voorkomt kou of hittestress. Ook een goede luchtkwaliteit in een stal waar de dieren leven is cruciaal om luchtwegproblemen of infectieziektes te voorkomen. Een passend luchtinlaatsysteem zorgt voor verse lucht in de hele stal zonder koude luchtval op de dieren en voorkomt daarbij vervuilde vloeren en nat strooisel wat kan leiden tot klauw- en gewrichtsproblemen bij varkens en pijnlijke ontstekingen aan de poten en borst bij vleeskuikens.

Van grote betekenis voor het dierenwelzijn zijn managementprogramma’s, die de informatie uit de geautomatiseerde processen verzamelen en zo de veehouder steeds de actuele informatie verstrekken over het productieniveau van zijn dieren. Die programma’s laten zien op welke onderdelen bijgestuurd moet worden voor het behalen van nog betere resultaten. 

Dierenwelzijn meetbaar maken

In de automatisering van de omgevingsfactoren zoals de klimaat- en voerprocessen is het al jarenlang gebruikelijk om geavanceerde technieken toe te passen om optimale condities voor de dieren in de stal te creëren. Voor een nauwkeurige waardering van het dierwelzijn is het cruciaal om naast de omgevingsfactoren ook op en aan het dier te meten. Zo kunnen we beter beoordelen hoe het met het dierenwelzijn gesteld is. Groei, lichaamsconditie en afwijkend gedrag geven veel informatie over het welzijn van het dier. Maar bij het daadwerkelijk beoordelen van het dierwelzijn moeten we nog steeds vertrouwen op subjectieve en incidentele methoden zoals een periodieke audit in de stal of zelfs een beoordeling achteraf in de slachterij. Ontwikkelingen in sensortechnologie maken het mogelijk dat steeds meer facetten van het diergedrag automatisch gemonitord kunnen worden. Een camerasysteem dat automatisch de gewichten van vleesvarkens registreert is hiervan een bekend voorbeeld. Hierdoor zullen we steeds beter in staat zijn het daadwerkelijk comfort van dieren te meten en waar nodig bij te sturen. 

rondomat.jpeg

Totale stalautomatisering ook inzetten in uw bedrijf?

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op

Op zoek naar superieure stalomstandigheden?

Neem contact met ons op, samen bouwen we aan jouw toekomstbestendige stal.